Strefa Mroku – epizod specjalny – Podsumowanie pierwszego sezonu

Sta­ło się! Pod­cast “Stre­fa mro­ku” koń­czy rok! W spe­cjal­nym, pod­su­mo­wu­ją­cym pierw­szy sezon, pod­ka­ście mamy dla Was moc atrak­cji. Poja­wią się: Rafał

Czytaj dalej

Strefa Mroku 1x28 A Nice Place to Visit

Pip przed­sta­wia się jako anioł stróż; oso­bi­sty ochro­niarz, uni­żo­ny słu­ga i straż­nik zachcia­nek nie­ja­kie­go Hen­rie­go Fran­ci­sa „Roc­kie­go” Valen­ti­na. „Roc­ky” jest

Czytaj dalej

Strefa Mroku 1x22 The Monster Are Due on Maple Street

Tom­my uwiel­bia komik­sy, fan­ta­stycz­ne histo­rie i bro­szu­ro­we wyda­nia opo­wia­dań scien­ce fic­tion. Tom­my jest dziec­kiem swo­jej epo­ki: ato­mo­wym chłop­cem pierw­szej połowy

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 15

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed czte­re­ma laty tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie pre­zen­tu­ję kolejną

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608064 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996