Jest Legendą. Gaz do dechy

Świa­towa czo­łówka twór­ców lite­ra­tury grozy składa naj­lep­szy moż­liwy hołd jed­nemu z nich – Richar­dowi Mathe­so­nowi, auto­rowi m.in. powie­ści „Jestem legendą”

Czytaj dalej