Mroczna Wieża

Mie­siąc temu zaser­wo­wa­li­śmy Wam obszerną przed­pre­mie­rową dys­ku­sję na temat filmu „Mroczna Wieża”, w któ­rej wzięło udział trzech fanów Kinga, będą­cych

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes

Pan Mer­ce­des, czyli pierw­szy tom try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, to powieść, która zebrała wyjąt­kowo mie­szane recen­zje i nawet jej naj­więksi

Czytaj dalej

Mroczna Wieża

W końcu, po latach wycze­ki­wa­nia, fani cyklu Mroczna Wieża, docze­kali się fil­mo­wej adap­ta­cji tej histo­rii. Przy tak zna­czą­cej pre­mie­rze, posta­no­wi­li­śmy

Czytaj dalej