Spider-Man Władza

Nowy Jork za sprawą dzia­łań Wła­dzy stał się poli­cyj­nym pań­stwem-mia­stem. Tysiące żoł­nie­rzy eli­mi­nują każdą zama­sko­waną postać na uli­cach i tłu­mią

Czytaj dalej

Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bują uło­żyć sobie życie. Nie­stety finał star­cia Spi­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­tana Stacy’ego

Czytaj dalej

Niesamowity Spider-Man

Wycho­wy­wany przez ciotkę i wujka Peter Par­ker, pro­wa­dząc pry­watne śledz­two w spra­wie śmierci swo­ich rodzi­ców przed laty, poznaje byłego współ­pra­cow­nika

Czytaj dalej

Superbohaterowie Marvela: Spider-Man

Jak Peter Par­ker został Czło­wie­kiem Pają­kiem? Jak wyglą­dało jego pierw­sze spo­tka­nie ze Zło­wiesz­czą Szóstką? Co prze­żył pew­nego razu w swoje

Czytaj dalej