Dzień Szakala

Po nie­szcze­gól­nie przy­jem­nej lek­tu­rze peł­nej akcji powie­ści Ludlu­ma, któ­rej głów­nym anta­go­ni­stą był ter­ro­ry­sta o pseu­do­ni­mie Sza­kal, Szy­mas posta­no­wił dać szan­sę

Czytaj dalej