John Wick Rozdział 3: Parabellum

John Wick zła­mał zasa­dy gil­dii zabój­ców, przez co obję­to go eks­ko­mu­ni­ką, a za jego gło­wę wyzna­czo­no nagro­dę w wyso­ko­ści 14

Czytaj dalej

Dzień Szakala

Po nie­szcze­gól­nie przy­jem­nej lek­tu­rze peł­nej akcji powie­ści Ludlu­ma, któ­rej głów­nym anta­go­ni­stą był ter­ro­ry­sta o pseu­do­ni­mie Sza­kal, Szy­mas posta­no­wił dać szan­sę

Czytaj dalej