Copernicon 2017: Fakty i fikcja w „Black Sails”

Na współ­cze­sne postrze­ga­nie pira­tów jako lek­ko­du­chów, miłu­ją­cych rum, wol­ność i przy­godę, istotny wpływ miała „Wyspa skar­bów” R. L. Ste­ven­sona –

Czytaj dalej

Fakty i fikcja w Black Sails

Dobry serial kostiu­mowy lub histo­ryczny zawsze potrafi we mnie wywo­łać chęć wery­fi­ka­cji, które z przed­sta­wio­nych postaci lub wyda­rzeń są praw­dziwe

Czytaj dalej

Doktor Jekyll i Pies Baskerville’ów

W sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas bie­rze na warsz­tat dwa kla­syczne utwory z ele­men­tami hor­roru: Dok­tora Jekyll’a i pana Hyde’a

Czytaj dalej