Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej

Star Wars Celebration 2017

Kolejna edy­cja Star Wars Cele­bra­tion odbyła się w Orlando w dniach 13–16 kwiet­nia. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 08: Sezon 2015/2016

Fina­łowy odci­nek aktu­al­nej serii pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam.

Czytaj dalej

Star Wars Celebration 2016

Trze­cie euro­pej­skie Cele­bra­tion odbyło się w Lon­dy­nie, w cen­trum ExCel w dniach 15–17 lipca. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie.

Czytaj dalej