Pyrkon 2017: Literacki horror dla wybrednych

Gdy mowa o hor­ro­rze, wie­lu oso­bom w pierw­szej chwi­li przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­po­we, B-kla­­so­­we odsło­ny: zmu­to­wa­ne kra­by, mózg

Czytaj dalej

Pyrkon Grozy

W dwu­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną wyni­ki badań kwe­stio­na­riu­szo­wych prze­pro­wa­dzo­nych na gru­pie respon­den­tów wybra­nych w opar­ciu o algo­rytm deter­mi­ni­stycz­ny.

Czytaj dalej