Kompleks 7215

War­szaw­skie metro dwie deka­dy po woj­nie ato­mo­wej. Po glo­bal­nym kon­flik­cie ter­mo­nu­kle­ar­nym w pod­zie­miach zruj­no­wa­nej aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej żyją ludzie. Cho­wa­ją się

Czytaj dalej

Uniwersum Metro 2033: Człowiek obiecany

Paweł Maj­ka, dwu­krot­ny lau­re­at Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go, powra­ca do Uni­wer­sum Metra 2033, by swo­ją nie­okieł­zna­ną wyobraź­nią uchy­lić kolejne

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6591152 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996