Kompleks 7215

War­szaw­skie metro dwie dekady po woj­nie ato­mo­wej. Po glo­bal­nym kon­flik­cie ter­mo­nu­kle­ar­nym w pod­zie­miach zruj­no­wa­nej aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej żyją ludzie. Cho­wają się

Czytaj dalej