Blade Runner

Łowca Andro­idów. Dzieło kul­towe. Autor­skie podej­ście do kina gatun­ko­wego. Este­tyczne doświad­cze­nie z głęb­szym prze­sła­niem. Film totalny, o któ­rego popu­lar­no­ści świad­czą

Czytaj dalej

Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pijne Stany Zjed­no­czone. K, łowca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, która

Czytaj dalej

Pielgrzymka na Ziemię

Piel­grzy­muję na Zie­mię razem z Rober­tem Sheckley’em sie­dząc w ziem­skim ogródku. Spis opo­wia­dań w zbio­rze:  http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=7312 https://archive.org/download/kombinat-literatura-2013–06–20/kombinat-literatura-2013–06–20.mp3Pod­cast: Odtwórz w nowym

Czytaj dalej