Mroczna Wieża

Mie­siąc temu zaser­wo­wa­li­śmy Wam obszerną przed­pre­mie­rową dys­ku­sję na temat filmu „Mroczna Wieża”, w któ­rej wzięło udział trzech fanów Kinga, będą­cych

Czytaj dalej

Mroczna Wieża

W końcu, po latach wycze­ki­wa­nia, fani cyklu Mroczna Wieża, docze­kali się fil­mo­wej adap­ta­cji tej histo­rii. Przy tak zna­czą­cej pre­mie­rze, posta­no­wi­li­śmy

Czytaj dalej

Mroczna Wieża I: Roland

Na jało­wej, spie­czo­nej ziemi, przy­po­mi­na­ją­cej pla­netę po apo­ka­lip­tycz­nej zagła­dzie pozo­stały tylko ślady daw­nej upa­dłej cywi­li­za­cji. Ten zło­wrogi świat prze­mie­rza Roland,

Czytaj dalej

Komiks Mroczna Wieża. Rewolwerowiec

„Czło­wiek w czerni ucie­kał przez pusty­nię, a rewol­we­ro­wiec podą­żał w ślad za nim” 14 tytu­łów, 11 tomów, 60 zeszy­tów, 1549 stron,

Czytaj dalej