Świąteczne horrory cz. 16

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią po raz szó­sty zapra­szam Was na świą­teczny mara­ton maka­bry i hor­roru. Dzi­siaj star­tuję z kolej­ną gru­dniową serią pod­ca­stową i

Czytaj dalej

Maniakalny gliniarz 2

W dzie­więć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia mar­twi powsta­ją z gro­bów, a Szy­mas spo­ty­ka Man­del­la i – ryzy­ku­jąc wła­sne życie – nama­wia

Czytaj dalej

Maniakalny gliniarz

Po wyda­rze­niach z trzy­dzie­ste­go ósme­go Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas posta­no­wił zre­cen­zo­wać z Jer­rym i Sku­rą kul­to­we­go w pew­nych krę­gach Mania­kal­ne­go Gli­nę

Czytaj dalej