Nominacje do Nagrody im. Stefana Grabińskiego

Dys­ku­sja na temat opo­wia­dań nomi­no­wa­nych do Nagro­dy im. Ste­fa­na Gra­biń­skie­go. Roz­ma­wia czwo­ro redak­to­rów, czy­li Agniesz­ka, Michał, Paweł i Szy­mon. Pod­cast

Czytaj dalej

Słuchowiska Lśnienia

Z oka­zji Miko­ła­jek życzy­my wszyst­kim Słu­cha­czom Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu i Czy­tel­ni­kom ser­wi­su Nekro­po­li­tan hor­ro­ro­wych pre­zen­tów, dwóch dych na gwiazd­kę oraz uda­ne­go

Czytaj dalej