Copernicon 2018: Horror w komiksie 2

Kie­dy mówi­my o hor­ro­rze jako kon­wen­cji, naj­czę­ściej przy­cho­dzą nam na myśl fil­my lub książ­ki, a komiks jako medium wyda­je się

Czytaj dalej

Bezdomne Wampiry

Recen­zja zbio­ru komik­sów „Bez­dom­ne wam­pi­ry” legen­dar­ne­go pol­skie­go twór­cy Tade­usza bara­now­skie­go. A na począt­ku tra­iler komik­su. https://archive.org/download/kombinat-komiks-2013–03–20/kombinat-komiks-2013–03–20.mp3Pod­cast: Play in new win­dow

Czytaj dalej