Groza dla dzieci cz. 2

W sto trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­ty­nu­ują nie­koń­czącą się opo­wieść o lite­rac­kiej gro­zie dla dzieci. W tym

Czytaj dalej

Miasteczko Mamoko

Każda roz­kła­dówka to bajecz­nie nary­so­wana pano­rama frag­mentu tytu­ło­wego mia­steczka. Razem two­rzą obraz jed­nego dnia z życia Mamoko i jego sym­pa­tycz­nych

Czytaj dalej

Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­cego się dnia dziecka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tują Wam pierw­szą część dwu­od­cin­ko­wej

Czytaj dalej

Literacki horror dla wybrednych – Pyrkon 2017

Gdy mowa o hor­ro­rze, wielu oso­bom w pierw­szej chwili przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­powe, B-kla­sowe odsłony: zmu­to­wane kraby, mózg

Czytaj dalej