Uniwersum Metro 2033: Prawo do użycia siły

W schro­nach roz­rzu­co­nych po ska­żo­nym tery­to­rium gnież­dżą się i wege­tu­ją nie­do­bit­ki ludz­ko­ści. Ocze­ku­ją pomo­cy, któ­rą zdol­ni są im przy­nieść tyl­ko

Czytaj dalej