The Belko Experiment

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, szu­ka­jąc pra­cy, tra­fia do zatrud­nia­ją­cej Bad Wol­fa kor­po­ra­cji Bel­ko, gdzie – zupeł­nym przy­pad­kiem

Czytaj dalej

Cloverfield Lane 10

Szy­mas i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na omó­wie­nie kame­ral­ne­go, dobrze przy­ję­te­go thril­le­ra scie­n­ce-fic­tion Clo­ver­field Lane 10. Jak, jeśli w ogó­le, pro­duk­cja

Czytaj dalej