Noc oczyszczenia: Czas wyboru

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Pre­zy­dent Span­dow­ski i pre­mier Cie­śliń­ski cho­wa­ją się w schro­nie i dys­ku­tu­ją nad pla­na­mi pozba­wie­nia

Czytaj dalej

Noce Oczyszczenia (2013–2014)

Wyobraź­cie sobie, że jed­nej nocy w roku przez dwa­na­ście godzin może­cie bez pono­sze­nia jakiej­kol­wiek odpo­­wie­­dzial- ności popeł­niać dowol­ne prze­stęp­stwa. Jedy­nym pro­ble­mem jest to,

Czytaj dalej