Jack Ketchum

„Kto jest naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cym face­tem w Ame­ry­ce? Praw­do­po­dob­nie Jack Ket­chum.” „Ket­chum stał się boha­te­rem wszyst­kich two­rzą­cych opo­wie­ści peł­ne gro­zy i

Czytaj dalej