Blade Runner

Łowca Andro­idów. Dzieło kul­towe. Autor­skie podej­ście do kina gatun­ko­wego. Este­tyczne doświad­cze­nie z głęb­szym prze­sła­niem. Film totalny, o któ­rego popu­lar­no­ści świad­czą

Czytaj dalej

Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pijne Stany Zjed­no­czone. K, łowca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, która

Czytaj dalej

Star Wars VI: Powrót Jedi

Przy­szedł czas na wybu­chowy finał „Sta­rej try­lo­gii”, czyli „Powrót Jedi”. Jak wypa­dło (ówcze­sne) domknię­cie gwiezd­nej sagi? Czy to moż­liwe, że

Czytaj dalej

Star Wars V: Imperium kontratakuje

W powszech­nej i zgod­nej opi­nii dziś oma­wiamy naj­lep­szą do tej pory odsłonę gwiezd­nej sagi. Co stoi za tak dużym suk­ce­sem

Czytaj dalej