Star Wars: Koniec i początek tom 2: Dług życia

Zebra­li­śmy się w końcu, aby przed pre­mierą ostat­niej odsłony try­lo­gii „Koniec i począ­tek”, nad­ro­bić „Dług życia”. Po pierw­szym tomie byli­śmy

Czytaj dalej

Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, które uka­zano w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­dują Dar­tha Vadera. Mroczny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej

Star Wars: Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1

Zgod­nie ze zwy­cza­jem pre­miera ostat­niego, kino­wego filmu z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen była w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poprze­dzona książ­ko­wym „wpro­wa­dze­niem” w postaci

Czytaj dalej

Star Wars Komiks – Ostatni lot gwiezdnego niszczyciela

Aby nie dopu­ścić do kumu­la­cji zale­gło­ści, zabra­li­śmy się dość szybko za omó­wie­nie kolej­nego tomu maga­zynu Star Wars Komiks. Tym razem

Czytaj dalej

Star Wars Komiks – Darth Vader: Wojna o Shu-Torun

Zgod­nie z zapo­wie­dziami, szybko udało się nam nad­ro­bić zale­gło­ści i dziś mamy oka­zję Was zapro­sić na omó­wie­nie naj­now­szego numeru Star

Czytaj dalej

Star Wars Celebration 2017

Kolejna edy­cja Star Wars Cele­bra­tion odbyła się w Orlando w dniach 13–16 kwiet­nia. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wane w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast

Czytaj dalej