Opowieści z ciemnej strony

„Tales from the Dark­si­de” to według twór­ców praw­dzi­wa choć nie­ofi­cjal­na kon­ty­nu­acja serii „Cre­ep­show”. Naj­pierw powstał 4-sezo­­no­­wy serial, do któ­re­go tra­fi­ły

Czytaj dalej