Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Mando opo­wiada o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fami i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wała Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza

Czytaj dalej

Groza dla dzieci cz. 2

W sto trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­ty­nu­ują nie­koń­czącą się opo­wieść o lite­rac­kiej gro­zie dla dzieci. W tym

Czytaj dalej

Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­cego się dnia dziecka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tują Wam pierw­szą część dwu­od­cin­ko­wej

Czytaj dalej

Batman: Atak na Arkham/Liga sprawiedliwości: Bogowie i potwory

Jerry posta­no­wił w końcu nad­ro­bić jeden z naj­bar­dziej chwa­lo­nych fil­mów ani­mo­wa­nych w ramach ani­mo­wa­nego uni­wer­sum DC, czyli „Bogo­wie i potwory”.

Czytaj dalej

Guardians of the Galaxy Vol. 2

I’m Groot I’m Groot I’m Groot, I am Groot I’m Groot I’m Groot I’m Groot. I am Groot I am

Czytaj dalej