Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Syndykat ofiar (tom 2)

Po pół­rocz­nej prze­rwie Man­do zabrał się za dru­gi tom „Detec­ti­ve Comics” ser­wo­wa­ne­go w ramach DC Odro­dze­nie. Otwar­cie tej serii przy­pa­dło

Czytaj dalej

Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Powstanie Batmanów (tom 1)

W Gotham poja­wił się eli­tar­ny oddział „nie­to­pe­rzy” sto­su­ją­cych meto­dy wal­ki Bat­ma­na i uży­wa­ją­cych sprzę­tu wzo­ro­wa­ne­go na jego wypo­sa­że­niu. Moty­wy nie­zna­nych

Czytaj dalej