Groza dla dzieci cz. 2

W sto trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­ty­nu­ują nie­koń­czą­cą się opo­wieść o lite­rac­kiej gro­zie dla dzie­ci. W tym

Czytaj dalej

Miasteczko Mamoko

Każ­da roz­kła­dów­ka to bajecz­nie nary­so­wa­na pano­ra­ma frag­men­tu tytu­ło­we­go mia­stecz­ka. Razem two­rzą obraz jed­ne­go dnia z życia Mamo­ko i jego sympatycznych

Czytaj dalej

Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się dnia dziec­ka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tu­ją Wam pierw­szą część dwuodcinkowej

Czytaj dalej

Star Wars. Co kryje dzika przestrzeń: Sidła, Gniazdo

W mrocz­nych cza­sach dla odle­głej galak­ty­ki… Milo i Lina Gra­fo­wie wyru­sza­ją na ratu­nek rodzi­com, któ­rzy zosta­li porwa­ni przez nik­czem­ne­go kapitana

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6601877 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996