Przecast 2 – Ostry Terror Szymasa, czyli o kolekcjonowaniu, erotyce i nostalgii

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu

Czytaj dalej

Danganronpa

Kon’nichiwa! W osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nagry­wa­nia Szy­mas, Mako­to Naegi i gru­pa Super­li­ce­ali­stów odwie­dza­ją Aka­de­mię Szczy­tu Nadziei. Nie­ste­ty na miej­scu oka­zu­je

Czytaj dalej