Blade Runner

Łowca Andro­idów. Dzieło kul­towe. Autor­skie podej­ście do kina gatun­ko­wego. Este­tyczne doświad­cze­nie z głęb­szym prze­sła­niem. Film totalny, o któ­rego popu­lar­no­ści świad­czą

Czytaj dalej

Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pijne Stany Zjed­no­czone. K, łowca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, która

Czytaj dalej

Ogólnie o mandze i szczególnie o Blame!

Nie zno­szę mang. Uwiel­biam „Blame!” i inne prace Tsu­tomu Niheia. Dyso­nans poznaw­czy gwa­ran­to­wany. http://archive.org/download/DziennikPokadowy-Wpis02oglnieOMandzeISzczeglnieOBlame/DziennikPokadowy-Wpis02.mp3Pod­cast: Odtwórz w nowym oknie | PobierzSub­scribe:

Czytaj dalej