Pyrkon 2017: Literacki horror dla wybrednych

Gdy mowa o hor­ro­rze, wie­lu oso­bom w pierw­szej chwi­li przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­po­we, B-kla­­so­­we odsło­ny: zmu­to­wa­ne kra­by, mózg

Czytaj dalej

Masters of Horror cz. 4

Po kolej­nej, tym razem nie tak dłu­giej prze­rwie, Pod­ca­sto­we Trio w skła­dzie Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca z aktu­al­nie naj­dłuż­szą

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 08

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, za oknem gru­ba war­stwa śnie­gu, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed dwo­ma laty tema­tycz­ny cykl, w

Czytaj dalej