Świąteczne horrory cz. 12

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed trze­ma laty tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolej­ną

Czytaj dalej