Opowieści niesamowite

„Opo­wie­ści nie­sa­mo­wite” to nie­ty­powa anto­lo­gia, zbie­ra­jąca ekra­ni­za­cje pię­ciu, kla­sycz­nych opo­wia­dań Edgara Allana Poe. Nie­ty­powa, bo Raul Gar­cia twórca tej pro­duk­cji,

Czytaj dalej