Życie i czasy Stephena Kinga

Bio­gra­fia króla lite­rac­kiego hor­roru – Ste­phena Kinga.
Jego powie­ści od lat mrożą krew w żyłach czy­tel­ni­ków na całym świe­cie i osią­gają wie­lo­mi­lio­nowe nakłady. Ste­phena Kinga nie trzeba rekla­mo­wać. Co jed­nak kryje się za zbu­do­waną przez niego bary­kadą best­sel­le­ro­wych tytu­łów? Za prze­ra­ża­ją­cymi opo­wie­ściami, któ­rymi od lat żyją czy­tel­nicy? Jakie stra­chy drę­czą pisa­rza, zamy­ka­ją­cego mię­dzy okład­kami nie­zli­czone kosz­mary?

Lisa Rogak cofa się do dzie­ciń­stwa Kinga, dora­sta­ją­cego w trud­nych warun­kach, bez ojca, roz­ma­wia z jego przy­ja­ciółmi i współ­pra­cow­ni­kami, śle­dzi nie­ła­twe początki kariery i spek­ta­ku­larny suk­ces, na który pisarz w pew­nym momen­cie stra­cił nadzieję. Suk­ces przy­pła­cony uza­leż­nie­niem od alko­holu i nar­ko­ty­ków…

Ta książka to próba zro­zu­mie­nia feno­menu twórcy, któ­rego miej­scem zamiesz­ka­nia jest „Ludowa Repu­blika Para­noi” i który sam sie­bie okre­ślił „Big Makiem wśród pisa­rzy”. Czy można jed­nak roz­gryźć czło­wieka, dla któ­rego „jedy­nym spo­so­bem na powstrzy­ma­nie nie­ustan­nie nara­sta­ją­cego stra­chu jest pisa­nie”?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.