Zielony bożek cierpienia

Kathe­rine „Kat” Mac­Do­nald jest pie­lę­gniarką zatrud­nioną do opieki przy boga­tym pacjen­cie, Andrew New­so­mie, który odwie­dza­jąc kolej­nych leka­rzy darem­nie stara się zna­leźć szyb­kie lekar­stwo na upo­rczywy ból. Jest ona prze­ko­nana, że mógłby poko­nać obra­że­nia, które odniósł przy kata­stro­fie lot­ni­czej, jed­nak pacjent nie chce znieść tru­dów fizycz­nej tera­pii. W akcie despe­ra­cji New­some zatrud­nia uzdro­wi­ciela, Wie­leb­nego Ride­outa, który obie­cuje ‚wypę­dzić’ jego ból.

W 213. odcinku pod­ca­stu Radio SK, 13 dni przed pol­ską pre­mierą zbioru „Bazar złych snów” opo­wia­dam o jed­nym z opo­wia­dań, które znaj­dzie się w książce, szcze­gól­nie sku­pia­jąc się na jego komik­so­wej wer­sji.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.