Wiadomości z Martwej Strefy – 068 – 12. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym czwar­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2016 r.

Audy­cja zawiera śla­dowe ilo­ści Szy­masa i Żar­łoka.

Spis tre­ści i przy­datne linki:
0:00:00 – 0:01:56 – Wstęp
0:01:57 – 0:05:13 – Blok książ­kowo-komik­sowy
Zapis spo­tka­nia z oka­zji pre­miery Hearts in Suspen­sion
0:05:13 – 0:13:04 – Blok fil­mowy
Pan Mer­ce­des (Kelly Lynch), pierw­sze zdję­cia klowna Pennywise’a na pla­nie
0:13:05 – 0:18:01 – Cie­ka­wostki
Apli­ka­cja Som­bra Group

0:18:02 – 0:25:21 Pod­ca­stowe „pod­su­mo­wa­nie” Żar­łoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe grud­nia: 31 pod­ca­stów
Mando (18 pod­ca­stów), Jerry (13 pod­ca­stów), Skura (8 pod­ca­stów), Szy­mas (6 pod­ca­stów)
0:25:22 – 0:34:18 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.