Wiadomości z Martwej Strefy – 066 – 10. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym pierw­szym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­nika 2016 r.

0:00:00 – 0:02:57 – Wstęp
0:02:58 – 0:24:20 – Blok książ­kowo-komik­sowy
Dziew­czyna z sąsiedz­twa – audio­bookShi­ning in the Dark: Cele­bra­ting Twenty Years of Lilja’s Library, Cookie Jar – audio­book, Rok wil­ko­łaka – port­fo­lio, Super­pro­duk­cja Lśnie­nie za darmo w ramach akcji Czy­taj PL (nieco bar­dziej poprawne i kon­kretne infor­ma­cje niż to o czym mówię w pod­ca­ście), Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 8
0:25:09 – 0:46:22 – Blok fil­mowy
Kolek­cja Mistrza Grozy (pakiet, okładki), Wyciekł tra­iler filmu Mroczna Wieża, zakoń­czono odli­cza­nie na stro­nie Som­bra Group, obsada filmu Gra Geralda, nowy aktor w roli Pana Mer­ce­desa
0:41:11 – 0:56:35 – Cie­ka­wostki
Car­rie w ruinach Zamku Krzy­żac­kiego, Libretto opery Lśnie­nie do wysłu­cha­nia online
Wrze­śniowy kin­gowy Hor­ror Block (zdję­cia: 01 | 02 | 03 | unbo­xing)
0:56:36 – 1:28:00 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka

Paź­dzier­nik w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym
Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe paź­dzier­nika: 32 pod­ca­sty (25 godzin 10 minut)
Mando (19 pod­ca­stów), Szy­mas (17 pod­ca­stów), Jerry (7 pod­ca­stów), Skura (5 pod­ca­stów)
1:28:01 – 1:36:46 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa
Żar­łok TV

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Ach, naj­lep­szy moment każ­dego mie­siąca – nowe wia­do­mo­ści.