Wiadomości z Martwej Strefy – 064 – 08. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym ósmym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:

0:00:00 – 0:01:33 – Wstęp

0:01:34 – 0:08:00 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Audio­book Joy­land na CD, jubi­le­uszowe wyda­nie Noc­nej zmiany, Seria ksią­żek Ste­phen King poleca, okładka The Dark Tower: Sailor #2, kolo­ro­wanka Locke & Key: Cie­nie ter­roru

0:09:01 – 0:16:37 – Blok fil­mowy

Zdję­cia z ekra­ni­za­cji To (Klub fra­je­rów i Silver, Dom na Neibolt Street i Tren­do­waty, Pen­ny­wise w peł­nej kra­sie, wię­cej zdjęć na face­bo­oku), Tatum Lee w roli jed­nego z wcie­leń Pennywise’a, Mroczna Wieża (zapo­wiedź pierw­szego frag­mentu, odli­cza­nie do 19 paź­dzier­nika, tweet z Jakem przy przej­ściu w Rezy­den­cji, wywiad z Ronem Howar­dem i Bria­nem Gra­ze­rem), zdję­cia z planu serialu Mgła, szkice kon­cep­cyjne z ekra­ni­za­cji Prze­bu­dze­nia, dvd z fil­mem Komórka

0:17:35 – 0:16:37 – Cie­ka­wostki

0:21:30 – 0:35:11 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­stowe sierp­nia: 31 pod­ca­stów (1043 minuty)

Mando (14 pod­ca­stów), Szy­mas (11 pod­ca­stów), Jerry (6 pod­ca­stów), Skura (5 pod­ca­sty)

0:35:12 – 0:39:47 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.