Wiadomości z Martwej Strefy – 060 – 04. 2016

W dwie­ście trzy­dzie­stym pią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:01:22 – Wstęp


0:01:23 – 0:19:29 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Dziew­czyna, która kochała Toma Gor­dona, Słu­cho­wi­sko Lśnie­nie (zapo­wiedź, tra­iler, info, gadżety pro­mo­cyjne, Room Escape War­szawa), duchy w Hotelu Stan­ley, Mroczna Wieża: Czło­wiek w czerni,Locke & Key: Wska­zówki, Tales from the Dark­side (okładka pod­sta­wowa, wariant okład­kowy)


0:19:30 – 0:39:15 – Blok fil­mowy

22.11.63 (pierw­sze tra­ilery, trzeci tra­iler, pełny tra­iler, kolejny zwia­stun, wywiady z twór­cami, książka z opa­ską, DVD i Blu-Ray), Mroczna Wieża (Jack Earle Haley, Fran Kranz, Kathe­ryn Win­nick, Michael Bar­bieri, pierw­sze zdję­cia z planu i logo filmu, Mat­thew McCo­nau­ghey o Czło­wieku w czerni, strona kor­po­ra­cji Som­bra Group), Komórka (zwia­stun, pla­kat), Prze­bu­dze­nie (szkice kon­cep­cyjne Vin­centa Chonga), Une­ar­thed and Untold (paczka do zamó­wie­nia), Chil­dren of the Corn: Runa­way (zdję­cia z planu)


0:39:16 – 0:46:21 Wstawka Szy­masa


0:46:44 – 0:59:04 Wstawka Jerry’ego


0:59:05 – 1:04:30 – Cie­ka­wostki

Ste­phen King w rekla­mie IBM Wat­son, Ste­phen King za gro­sze


1:05:21 – 1:28:57 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie Żar­łoka (18+ lecą blu­zgi)


1:28:58 – 1:36:43 Żar­ło­kowe pod­su­mo­wa­nia Szy­masa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.