Wiadomości z Martwej Strefy – 055 – 11. 2015

W dwie­ście sie­dem­na­stym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pada 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:02:30 – Wstęp


0:02:31 – 0:12:05 – Blok książ­kowy

Dziew­czyna, która kochała Toma Gor­dona (nie­wy­ko­rzy­stana wer­sja, pierw­sza wer­sja, osta­teczna wer­sja), Mroczna połowa (okładka), End of Watch (drugi opis książki), Audio­bo­oki Kinga w skle­pie Audioteka.pl


0:12:42 – 0:21:43 – Blok fil­mowy

Zapo­wiedź pol­skiego wyda­nia pierw­szego sezonu serialu Pod kopułą, Dal­las ’63 (pierw­szy zwia­stun serialu, zdję­cia i opisy postaci), Mat­thew McCo­nau­ghey z pro­po­zy­cją roli w Mrocz­nej Wieży


0:22:06 – 0:25:28 – Cie­ka­wostki

Video z broad­way­ow­skiej wer­sji Misery, Kalen­darz StephenKing.pl 2016, Archi­wum audy­cji Świą­teczne hor­rory w pod­ca­ście Kom­bi­nat


0:25:29 – 0:37:11 Brak pod­ca­sto­wego pod­su­mo­wa­nia Żar­łoka (18+ lecą blu­zgi!)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.