Upiory XX wieku

Jakoś tak się dziw­nie zło­żyło, że maj jest czę­sto mie­sią­cem, w któ­rym Mando ma pro­blemy a Skura przy­cho­dzi z odsie­czą. Mando leży roz­ło­żony anginą a Skura ser­wuje nam solówkę. Jest to jego odpo­wiedź na dys­ku­sję Mando i Didi na temat zbioru Joe Hilla. Skura dopo­wiada tro­chę o kilku opo­wia­da­niach, uzu­peł­nia fakty, oce­nia zbiór i nawija o chęci zekra­ni­zo­wa­nia „Mar­twego drzewa”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.