Szkieletowa załoga

O tym, że Ste­phen King jest mistrzem dłu­gich, roz­bu­do­wa­nych powie­ści o wielu prze­pla­ta­ją­cych się wąt­kach, wszy­scy wie­dzą od dawna. Utwory zamiesz­czone w niniej­szym zbio­rze dowo­dzą ponad wszelką wąt­pli­wo­ści, że wybitny powie­ścio­pi­sarz jest rów­nież zna­ko­mi­tym twórcą krót­kich form lite­rac­kich. Te dosko­nale skon­stru­owane, oparte na zaska­ku­jąco, ory­gi­nal­nych pomy­słach i oczy­wi­ście wspa­niale napi­sane opo­wia­da­nia dają miło­śni­kom prozy Ste­phena Kinga co naj­mniej tyle samo satys­fak­cji co naj­ob­szer­niej­sze z jego powie­ści…

… a przy­naj­mniej takie infor­ma­cje podaje ofi­cjalny opis książki. W 172. odcinku pod­ca­stu Radio SK dowie­cie się co na ten temat myśli duet Hubert „Mando” Span­dow­ski i Michał „Jerry” Rako­wicz. Ponow­nie gościem pod­ca­stu jest autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier. W dzi­siej­szym odcinku kon­ty­nu­ujemy serię wraz ze star­tem któ­rej Jerry debiu­to­wał na łamach RSK w roli kla­sycz­nego dys­ku­tanta. Naszym pla­nem jest chro­no­lo­giczne omó­wie­nie wszyst­kich autor­skich zbio­rów opo­wia­dań Ste­phena Kinga. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rzemy drugi z nich – „Szkie­le­tową załogę”.

Szkie­le­towa załoga. Spis tre­ści


0:00:01 – Wpro­wa­dze­nie
0:00:59 – Wstęp i Notki


 

0:02:24 – 01. Mgła
0:05:00 – 02. Zjawi się tygrys
0:08:04 – 03. Małpa
0:11:08 – 04. Bunt Kaina
0:14:19 – 05. Skrót pani Todd
0:17:52 – 06. Jaun­ting
0:20:39 – 07. Weselna chał­tura
0:24:25 – 08. Lament para­no­ika
0:27:03 – 09. Tra­twa
0:29:35 – 10. Edy­tor tek­stu
0:32:04 – 11. Czło­wiek, który nie poda­wał reki
0:35:28 – 12. Świat plaży
0:37:16 – 13. Wize­ru­nek kosia­rza
0:38:37 – 14. Nona
0:41:14 – 15. Dla Owena
0:41:38 – 16. Szkoła prze­trwa­nia
0:43:08 – 17. Cię­ża­rówka wuja Otto
0:45:52 – 18. Poranne dostawy
0:47:55 – 19. Wiel­kie bębny: Opo­wieść pra…
0:49:47 – 20. Bab­cia
0:53:38 – 21. Bal­lada o cel­nym strzale
0:56:27 – 22. Cie­śnina

 


59:03 – Pod­su­mo­wa­nie
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.