Strażak

Nikt nie wie dokład­nie, kie­dy i jak to się zaczę­ło. Przez kraj prze­ta­cza się prze­ra­ża­ją­ca pla­ga, któ­ra ude­rza w kolej­ne mia­sta: Boston, Detro­it, Seat­tle. Leka­rze nazy­wa­ją to Dra­co Incen­dia Try­cho­phy­ton. Dla wszyst­kich innych to Dra­gon­sca­le, wyso­ce zakaź­ny, śmier­tel­ny zarod­nik. Naj­pierw na cie­le poja­wia­ją się pięk­ne czar­no-zło­te pla­my, a następ­nie ludzie sta­ją w pło­mie­niach. Zaka­ża­ją się milio­ny, ogień wybu­cha wszę­dzie. Nie ma anti­do­tum. Nikt nie jest bezpieczny.

Pie­lę­gniar­ka Har­per Gray­son opie­ko­wa­ła się set­ka­mi zain­fe­ko­wa­nych pacjen­tów, zanim jej szpi­tal cał­ko­wi­cie spło­nął. Teraz zło­te pla­my odkry­ła na wła­snym cie­le. W szpi­ta­lu widzia­ła wie­le matek, któ­re rodzi­ły zdro­we dzie­ci, więc wie­rzy, że jej dziec­ko też takie będzie… jeśli sama doży­je dnia poro­du. Bar­dziej niż ognia musi jed­nak uni­kać zbroj­nej Bojów­ki Kre­ma­cyj­nej, samo­zwań­cze­go oddzia­łu ści­ga­ją­ce­go bez­względ­nie wszyst­kich tych, któ­rzy ich zda­niem noszą w sobie zarod­ni­ki. Gdy ludz­kość pogrą­ża się w pło­mie­niach i sza­leń­stwie, na hory­zon­cie poja­wia się tajem­ni­cza i fascy­nu­ją­ca postać: czło­wiek w brud­nej, żół­tej kurt­ce stra­ża­ka, noszą­cy żela­zny pręt. Sza­lo­ny Stra­żak, prze­mie­rza­ją­cy ruiny New Hamp­shi­re, zain­fe­ko­wa­ny Dra­gon­sca­le, zdo­łał kon­tro­lo­wać w sobie ogień i uży­wa go jak tar­czy, bro­niąc ści­ga­nych, i bro­ni, gdy mści się za skrzyw­dzo­nych. Har­per musi poznać jego tajem­ni­cę, nim ogar­ną ją płomienie.

Zacho­waj­cie zim­ną krew, nad­cho­dzi STRAŻAK!

W 261. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wia­my pre­mie­ro­wą powieść Joe Hil­la „Stra­żak”. Spo­tka­li­śmy się trzy­oso­bo­wym gro­nie. O książ­ce dys­ku­tu­ją: Burial z ser­wi­su Kingowiec.pl, Jer­ry z blo­ga Jerry’s Tales i Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go oraz Man­do z ser­wi­su StephenKing.pl i Kon­glo­me­ra­tu podcastowego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK i ser­wi­sie Kingowiec.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub tym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Agniesz­ka Brodzik

    Man­do ma rację z tym popio­łem. Popiół był nośni­kiem roz­pro­szo­nej świa­do­mo­ści. Ogól­nie tro­chę za moc­no poje­cha­li­ście po tej książ­ce, np. koń­ców­ka mi się podo­ba­ła, to była zmia­na na lep­sze po tym, jak poto­czył się wątek spo­łecz­no­ści. Team burial w tej kwe­stii, bo Hill wie­le rze­czy spar­to­lił, ale to jest śred­niak, nie chu­jo­wa książ­ka. Po pro­stu spo­dzie­wa­li­śmy się cze­goś dobre­go. Może ja mam inne podej­ście, bo już nie mia­łam zbyt wyso­kich ocze­ki­wań po pierw­szych opiniach.

    • Man­do­us

      Mnie draż­ni­ły szcze­gó­ły napę­dza­ją­ce akcje, o któ­rych i tak aż tyle nie wspo­mi­na­łem. Sam finał daj­my na to. Boha­te­ro­wie sły­szą w radiu, że 12 wozów stra­żac­kich zosta­nie wysła­nych do Maine i wpa­da­ją na arcy­in­te­li­gent­ny plan, że prze­cież oni też mają wóz stra­żac­ki (dodam, że zabyt­ko­wy ale to kopa­nie lezą­ce­go) więc się pod­łą­czą. No tak, bo ludzie nie umie­ją liczyć do 12 i nie zna­ją się nawza­jem. I tego typu napę­dza­czy kolej­nych wyda­rzeń tu jest mul­tum i ja nie mogę się bawić i cie­szyć tymi wyda­rze­nia­mi bo cały czas myślę jakie to i to i to jest głu­pie. A w pry­wat­nych roz­mo­wach na bie­żą­co dużo moc­niej jecha­li­śmy po tej książ­ce 🙂 Tutaj już serio se wie­le daro­wa­li­śmy bo już się na pri­vie wyży­li­śmy i wyża­li­li­śmy 🙂 Ostat­nio coś nie mam szczę­ścia do Kin­gów i Hillów 🙁

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6601616 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996