Spektakl Misery

Przed­sta­wie­nie „Misery” to zupeł­nie nowa jakość i inny wymiar roz­rywki w zupeł­nie nowej prze­strzeni. Pierw­szy spek­takl na Sce­nie Kame­ral­nej Kwa­dratu to kla­syczny dresz­czo­wiec – adap­ta­cja powie­ści Ste­phena Kinga. Na pod­sta­wie książki powstał słynny film pod tym samym tytu­łem.

Autor poczyt­nych roman­sów Paul Shel­don traci kon­trolę nad autem w cza­sie śnie­życy. Roz­bity samo­chód i nie­przy­tom­nego pisa­rza odnaj­duje miesz­ka­jąca w pobliżu zawo­dowa pie­lę­gniarka – Annie Wil­kes. Wybaw­czyni oka­zuje się być wielką fanką Paula i jego twór­czo­ści. Annie opie­kuje się swoim ido­lem z wiel­kim zapa­łem, ale jego powrót do zdro­wia nie jest jej praw­dziwą inten­cją… samotna kobieta chce, żeby Paul został w jej domu na zawsze. I zrobi wszystko – dosłow­nie – aby ten cel osią­gnąć. Reży­ser Robert Gliń­ski doświad­czony w pracy zarówno w teatrze jak i w fil­mie stwo­rzył nastrój, dzięki któ­remu widz będzie śle­dził akcję w napię­ciu od pierw­szej do ostat­niej minuty przed­sta­wie­nia. W nowym spek­ta­klu nie­za­po­mniane kre­acje aktor­skie stwo­rzyli: Ewa Wencel oraz gra­jący gościn­nie Piotr Polk.

Obej­rzyj zdję­cia ze spek­ta­klu
Zdję­cia z uro­czy­stej pre­miery

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.