Rose Madder

Naj­bar­dziej prze­ni­kliwy obraz kobie­cej psy­chiki stwo­rzony przez Ste­phena Kinga.
Prze­ra­ża­jący obraz potwora kry­ją­cego się za fasadą nor­mal­no­ści.

Ucieczka od peł­nego prze­mocy mał­żeń­stwa nie jest tak pro­sta, jak się wydaje. Nie wystar­czy spa­ko­wać rze­czy, wyje­chać do innego mia­sta, zna­leźć pracę i innego męż­czy­znę. Zwłasz­cza jeśli ten, od któ­rego się ucieka, jest sza­no­wa­nym przez wszyst­kich oby­wa­te­lem i… poli­cjan­tem.

Pew­nego dnia Rosie Daniels decy­duje się porzu­cić swo­jego męża, przed któ­rym odczuwa paniczny strach, i pod przy­bra­nym nazwi­skiem roz­po­cząć nowe życie. Ucieka do innego mia­sta, gdzie wkrótce zdo­bywa cie­kawą pracę, nawią­zuje zna­jo­mo­ści i przy­jaź­nie. W skle­pie ze sta­ro­ciami kupuje nie­zwy­kły obraz zaty­tu­ło­wany „Rose Mad­der”, który – jak się okaże – pozwala prze­nik­nąć do innego świata. Tym­cza­sem tro­pem kobiety podąża jej psy­cho­pa­tyczny mąż Nor­man, z zawodu poli­cjant, gotowy zabić każ­dego, kto mu się sprze­ciwi. Jest już coraz bli­żej, śle­dzi jej przy­ja­ciół, zdo­bywa jej adres. Tylko ucieczka w świat „Rose Mad­der” może oca­lić życie Rosie…

W 246. odcinku pod­ca­stu Radio SK stery przej­muje Żar­łok, który opo­wie Wam o książce „Rose Mad­der”. W audy­cji gościn­nie poja­wia się Mando.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.