Radio SK w radiu

W naj­now­szej audy­cji zapra­szam Was na podróż w prze­szłość. Do cza­sów, w któ­rych mniej lub bar­dziej regu­lar­nie opo­wia­da­łem o Ste­phe­nie Kingu w radiu. Takim nor­mal­nym, sta­cjo­nar­nym. Otrzy­ma­cie dziś ogromną dawkę pod­ca­sto­wej mety na temat moich pry­wat­nych doświad­czeń, samego nagry­wa­nia oraz tego, jak w Pol­sce infor­mo­wano o kolej­nych pre­mie­rach ksią­żek Ste­phena. Czy Mando to uro­dzony mówca? Czy zawsze miał tak deli­katny głos, jak teraz? W jakich oko­licz­no­ściach po raz pierw­szy tra­fił do radia? Czy długa podróż się opła­ciła? Kto wcią­gał go w kolejne audy­cje? Jak bli­skie rela­cje łączyły go swego czasu z noc­nym? Jak brzmi hymn pol­skich fanów Kinga? Które kwe­stie naj­bar­dziej inte­re­so­wały dzien­ni­ka­rzy? To wszystko i wiele wię­cej znaj­dzie­cie w naj­now­szym odcinku Radia Ste­phen King.

W audy­cji znaj­dzie­cie nastę­pu­jące występy radiowe:

 • 0:12:28 – 0:20:25 – Radio Bis, pro­mo­cja książki „Mia­steczko Salem. Wyda­nie ilu­stro­wane” – Mando (02.11.2005)
 • 0:22:48 – 0:20:25 – Radio Wawa, pro­mo­cja książki „Sztorm stu­le­cia” – Mando (11 i 14.04.2006)
 • 0:27:42 – 0:29:15 – Radio Gra – Mando (21.04.2006)
 • 0:33:33 – 0:39:10 – Radio dla cie­bie, pro­mo­cja książki „Histo­ria Lisey” – Renata, nocny, Mando (24.10.2006)
 • 0:40:31 – 0:45:04 – Radio Bis, pro­mo­cja książki „Histo­ria Lisey” – Renata, nocny, Mando (24.10.2006)
 • 0:46:41 – 0:50:25 – Tele­wi­zja Zig Zap, pro­mo­cja książki „Histo­ria Lisey” – nocny, Mando (24.10.2006)
 • 0:51:16 – 0:53:33 – Radio Wawa, pro­mo­cja książki „Histo­ria Lisey” – Mando (31.10. i 02.11.2006)
 • 0:58:21 – 1:13:28 – Radio Bis, pro­mo­cja książki „Blaze” – Mando (06.11.2007)
 • 1:14:27 – 1:15:16 – Radio Gra – Mando (??.01.2008)
 • 1:15:53 – 1:17:53 – Radio Gra, pro­mo­cja filmu „Mgła” – Mando (07.03.2008)
 • 1:21:34 – 1:24:07 – Radio Gra – Mando (31.12.2009)
 • 1:28:39 – 1:33:17 – Czwórka, pro­mo­cja książki „Dok­tor Sen” – Mando (08.10.2012)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • mychał

  A jesz­cze wczo­raj wyszu­ki­wa­łem tych wywia­dów w odmę­tach stephenking.pl 😀 I się dzi­wi­łem że nie mogę tego zna­leźć 🙂