Przebudzenie

W nie­du­żej miej­sco­wo­ści w Nowej Anglii, ponad pół wieku temu, na małego chłopca bawią­cego się żoł­nie­rzy­kami pada cień. Jamie Mor­ton pod­nosi głowę i widzi intry­gu­ją­cego męż­czy­znę, jak się oka­zuje, nowego pastora. Char­les Jacobs wraz ze swoją piękną żoną odmieni miej­scowy kościół. Jed­nak kiedy rodzinę Jacob­sów spo­tyka tra­ge­dia, a cha­ry­zma­tyczny kazno­dzieja wyklina Boga i szy­dzi z wiary, zostaje wygnany przez zszo­ko­wa­nych para­fian…

…Jamie ma wła­sne demony. Od wielu lat gra na gita­rze w zespo­łach na tere­nie całego kraju i wie­dzie tuła­czy żywot rock-and-rol­lo­wego muzyka, ucie­ka­jąc od rodzin­nej tra­ge­dii. Po trzy­dzie­stce – uza­leż­niony od hero­iny, pozo­sta­wiony na pastwę losu, zde­spe­ro­wany – Jamie ponow­nie spo­tyka Char­lesa Jacobsa, co ma głę­bo­kie kon­se­kwen­cje dla nich obu. Ich więź prze­ra­dza się w pakt, o jakim nawet dia­błu się nie śniło, a Jamie odkrywa, że słowo „prze­bu­dze­nie” ma wiele zna­czeń.

Ta bogata, nie­po­ko­jąca powieść pro­wa­dzi czy­tel­nika przez pięć dekad do naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cego zakoń­cze­nia, jakie kie­dy­kol­wiek wyszło spod pióra Ste­phena Kinga. To arcy­dzieło Kinga, nawią­zu­jące do twór­czo­ści takich wybit­nych ame­ry­kań­skich pisa­rzy jak Frank Nor­ris, Natha­niel Haw­thorne i Edgar Allan Poe.

Spis tre­ści


(0:00:01 – 0:29:02) Strefa wolna od spo­ile­rów
(0:29:21 – 0:57:43) Strefa spo­ile­rowa
(0:57:56 – 1:02:23) Pod­su­mo­wa­nie + Silent Wra­ith


W dzi­siej­szej audy­cji gościem spe­cjal­nym ponow­nie jest autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.  Duet Hubert „Mando” Span­dow­ski i Michał „Jerry” Rako­wicz dys­ku­tuje o wyda­nej przed mie­sią­cem książce „Prze­bu­dze­nie”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.