Pokłosie

Pię­cioro pisa­rzy, sie­dem histo­rii, jeden król hor­roru, któ­remu hołd skła­dają jego wierni fani. Pokło­sie to zbiór opo­wia­dań inspi­ro­wa­nych twór­czo­ścią Ste­phena Kinga. Auto­rzy ide­al­nie wpa­so­wali się w kanon, wybie­ra­jąc to, co naj­lep­sze w jego powie­ściach, i spraw­nie wpla­ta­jąc w swoje opo­wia­da­nia mniej lub bar­dziej oczy­wi­ste nawią­za­nia do „kin­go­wego” uni­wer­sum. Histo­rie nie­ba­nalne, łączące w sobie dobrze już czy­tel­ni­kowi znane wątki z nowymi pomy­słami, będą z pew­no­ścią nie lada gratką dla każ­dego fana sze­roko poję­tej grozy.

Spis tre­ści


04:29 – Wstęp – Ste­fan Darda


05:28 – Chyba – Marek Zychla
10:10 – To nie TO! – Kac­per Kotu­lak 
14:34 – Świ­niak – Juliusz Woj­cie­cho­wicz
18:33 – Sta­tus quo – Pau­lina J. Król 
23:51 – Cier­niowy Dwór – Jaro­sław Turow­ski 
27:53 – Death metal – Kac­per Kotu­lak
29:01 – Fha­bh­tanna – Marek Zychla

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.