Podsumowanie roku 2016

W tym roku wyjąt­kowo nie solo a w duecie i wyjąt­kowo nie sku­piamy się na pod­su­mo­wa­niu pod­ca­stu (na które przyj­dzie pora wio­sną) a dys­ku­tu­jemy tylko o wyda­rze­niach zwią­za­nych z Kin­giem. Mando z ser­wisu StephenKing.pl i burial z ser­wisu Kingowiec.pl szcze­gó­łowo oma­wiają rok 2016, który oka­zał się jed­nym z mniej obfi­tu­ją­cych w kin­gowe atrak­cje okre­sów, dla­tego roz­mowa zajęła nam tylko nie­wiele ponad godzinę 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK i ser­wi­sie Kingowiec.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub tym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.