Podsumowanie roku 2015

42 audy­cje, dys­ku­sje, recen­zje, newsy, omó­wie­nia, solówki i goście. W dzi­siej­szej, pierw­szej w 2016 roku audy­cji, jak tra­dy­cja naka­zuje, pod­su­mo­wuję minione 12 mie­sięcy, zarówno pod kątem dzia­łal­no­ści pod­ca­stu jak i wyda­rzeń mają­cych miej­sce ści­śle na polu Ste­phena Kinga. Tym razem bez dodat­ków i bez wsta­wek. Ogól­nie, może tro­chę cha­otycz­nie, ale z naci­skiem na naj­istot­niej­sze rze­czy. Zapra­szam do słu­cha­nia i życzę jesz­cze lep­szego roku 2016.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.