Pod kopułą – sezon 3

Pew­nego dnia małe ame­ry­kań­skie mia­steczko Chester’s Mill zostaje nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcięte od świata. Ota­cza je nie­wi­doczne pole siłowe, które miesz­kańcy zaczy­nają nazy­wać kopułą. Sytu­acja szybko się pogar­sza. Pole wpływa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powoli ogar­nia panika…

W 210. odcinku pod­ca­stu Radio SK po raz szó­sty bie­rzemy na warsz­tat serial „Pod kopułą”. W dys­ku­sji biorą udział Hubert „Mando” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan.

Dys­ku­sja spoj­le­rowa!

Oma­wia­jąc serial „Pod kopuła” usta­no­wi­li­śmy kilka rekor­dów. Pierw­szy raz nagra­li­śmy dys­ku­sję trzy­oso­bową, pierw­szy raz nagra­li­śmy pod­cast 1,5h a dzi­siaj pierw­szy raz publi­ku­jemy nagra­nie, które prze­biło 2h.

O serialu mówi­li­śmy łącz­nie 419 min i 12 sek co daje nam 7 godzin bez 48 sekund.

Różne fajne rze­czy:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.