Pierwsze wrażenia – The Mist

Naj­pierw było opo­wia­da­nie Ste­phena Kinga. Potem gło­śna ekra­ni­za­cja Franka Dara­bonta. 10 lat po kino­wej pre­mie­rze „Mgła” tra­fiła na szklany ekran w postaci 10-odcin­ko­wego serialu. Nowa pro­duk­cja  jest jed­nak tylko luźną adap­ta­cją na moty­wach ory­gi­nału. Twórca serialu tak opi­suje swoje naj­now­sze dzieło: „jest jak dziwny, pokrę­cony kuzyn mate­riału źró­dło­wego. Fani filmu i tek­stu pana Kinga zauważą podobne ele­menty. Aby stwo­rzyć z tego serial , tu i ówdzie poszli­śmy w innym kie­runku. Nazwijmy go histo­rią alter­na­tywną czy bli­skim kuzy­nem ory­gi­nału”.

W 269. odcinku pod­ca­stu Radio SK inau­gu­ru­jemy „Kin­gowe lato 2017”, oma­wia­jąc otwar­cie pierw­szej z licz­nych nad­cho­dzą­cych wiel­kimi kro­kami ekra­ni­za­cji, pilot serialu „The Mist”. W dys­ku­sji biorą udział Hubert „Mando” Span­dow­ski, Seba­stian „burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski (Nawie­dzony pod­cast). Dodat­kowo swoje trzy gro­sze dorzu­cają Łukasz Skura (Żar­łok TV) i Michał „Jerry” Rako­wicz.

Roz­ma­wiamy spoj­le­rowo ale też nie są to infor­ma­cje, które zepsu­łyby wam serial.

  • 0:00:01 – 0:43:51 |  Dys­ku­sja – Mando, Burial, Szy­mas
  • 0:43:52 – 0:50:44 |  Wstawka #1 – Skura
  • 0:50:45 – 0:57:53 |  Wstawka #2 – Jerry

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.