Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes

Pan Mer­ce­des, czyli pierw­szy tom try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, to powieść, która zebrała wyjąt­kowo mie­szane recen­zje i nawet jej naj­więksi zwo­len­nicy przy­znają, że daleko jej do naj­lep­szych doko­nań Ste­phena Kinga. Tym samym, kiedy poja­wiły się infor­ma­cje o pla­no­wa­nej ekra­ni­za­cji w for­mie serialu, uczu­cia w naszej eki­pie były dość mie­szane. Jed­nak, jak na fanów przy­stało, posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, jak tym razem tele­wi­zyjni twórcy pora­dzili sobie z adap­ta­cją twór­czo­ści pisa­rza z Maine. Zapra­szamy zatem na wyjąt­kową, pię­cio­oso­bową(!) dys­ku­sję na temat pilota serialu Pan Mer­ce­des.  Dowie­cie się z niej, jak pro­duk­cja wypada z per­spek­tywy widzów, któ­rzy książkę czy­tali i jak oce­niają ją pozo­stali? Czy twórcy zde­cy­do­wali się na zmiany w sto­sunku do pier­wo­wzoru? Czy para głów­nych anta­go­ni­stów jest niczym Bat­man i Joker? I w końcu: czy szy­kuje się nam druga Mgła, czy może w końcu porządny serial sygno­wany nazwi­skiem Kinga?

Pod­ca­sty o książ­ko­wej try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie:

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • Man­dous

    Kilka głu­pot w tym pod­ca­ście powie­dzia­łem. Po pierw­sze zapo­mnia­łem, że wybrano aktorkę, która ma grać Janey Pat­ter­son więc nie wiem skąd mi przy­szło do głowy, że zastą­pią ją sąsiadką. Co prawda z tego co widzę zagrała tylko w 3 odcin­kach ale będzie. Po dru­gie wywiało mi z głowy, że poli­cja zata­iła infor­ma­cję o tej uśmiech­nię­tej buźce więc fak­tycz­nie pierw­szy odci­nek jed­no­znacz­nie nam potwier­dza, że Brady jest Panem mer­ce­de­sem.